Skolióza páteře

6. června 2013 v 11:26 | IrFe |  Terapie a postupy inspirované vývojovou kineziologií
Skolióza páteře se zejména v moderní době stává tak častým zdravotním problémem, že bychom ji snadno mohli označit za civilizační chorobu. Skolióza je patologické vybočení páteře do strany projevující se charakteristickým vadným držením těla - asymetrií ve výši ramen a lopatek a kulatými zády.
Skolióza se většinou vyvíjí během dětského věku, ale může být i vrozená. Její přesnou příčinu dodnes odborníci neznají, jisté však je, že často bývá výsledkem našeho moderního životního stylu.

Co je to skolióza?

Skolióza páteře je ortopedické onemocnění charakterizované jako patologické vybočení páteře do strany nebo její spirální rotace, které zůstávají fixovány. Zdravá páteř podléhá fyziologickému zakřivení, které je však orientované v předozadním směru, nikoli do boku. Na páteři proto rozeznáváme vybočení dopředu v oblasti krční a bederní páteře (lordóza) a vybočení směrem dozadu v oblasti hrudní (kyfóza). Ve směru do boku je zdravá páteř přímá, bez zakřivení. V tomto postavení je páteř držena pomocí mnoha svalů a vazů, které dohromady vytváří opěrnou soustavu. Pokud dojde k jejímu ochabnutí (z různých příčin), vzniká skolióza - vybočení páteře do strany. Skolióza pak může nabývat různě závažných podob podle stupně deformace páteře, které si vyžadují individuální léčebný plán. Jisté však je, že se jedná o dlouhodobý zdravotní problém, který je nutné podchytit včas, aby nedocházelo k dalšímu zhoršování stavu.

Proč vzniká skolióza?

Kromě typů skolióz, které jsou buď vrozené a jejichž příčinou je nedokonalé vyvinutí páteře (obratlů) nebo druhotně získané vlivem neuromuskulárního postižení (např. při dětské mozkové obrně), není samotná příčina vzniku skoliózy objasněna. Je však zřejmé, že vzniká působením dlouhodobého špatného držení těla a s tím spojeným ochabnutím zádového svalstva - problémy, kterými trpí celá třetina všech dětí. Tento alarmující stav má na svědomí zejména špatný životní styl - málo pohybu, povalování se u televize, nesprávné a dlouhodobé sezení u počítače, nošení tašek "moderně" na jednom rameni atd. Páteř nezdravě namáhá i jednostranný pohyb, kterému jsou děti vystaveny zejména při závodním sportu, nevhodná obuv a ploché nohy, rozdílná délka končetin či poúrazové stavy končetin. Negativní vlivy, které lze odstranit, by proto rodiče měli u svých dětí eliminovat. Pokud se tak nestane, může docházet ke zhoršování stavu a to zejména v období, kdy dítě rychle roste. Kritický je věk mezi 5. a 6. rokem a následně i mezi 9. až 11. rokem života. Pro vyvinutí skoliózy mohou být určující i genetické faktory.

Jak se skolióza projevuje?

Počáteční skoliotické problémy nemusí být nijak výrazné. Je proto důležité, aby si rodiče pečlivě všímali toho, jak se jejich dítě vyvíjí a aby pozorovali, jestli se u dítěte neobjevují určité vady či deformity. Většinou to totiž bývá až praktický lékař, který vadné vybočení páteře u dítěte zpozoruje. Kdyby skolióza zůstala neléčena, znamenalo by to velké zdravotní obtíže v dospělosti. Skolióza se začíná projevovat jako nesymetrické držení ramen, kdy je jedno rameno při volném stoji výš než druhé. Tato asymetrie se při neléčení začíná prohlubovat, pánev se začíná sklánět na jednu stranu, u postiženého vidíme kulatá záda a patologické vybočení obratlů na zádech. Objevují se bolesti zad, problémy s předklonem a záklonem a potíže s úklony trupu na jednu stranu. Viditelná je i asymetrie zádových a hýžďových svalů. Přesná diagnóza se provádí prostřednictvím rentgenových snímků.

Možnosti prevence skoliózy páteře

Z výše napsaného je celkem zřejmé, jaké existují možnosti prevence skoliózy páteře. Hlavní roli zde hrají rodiče, kteří musí dítěti zajistit, aby se pravidelně a zároveň přiměřeně pohybovalo. Vyhlídka toho, že bude z dítěte vrcholový sportovec, je sice lákavá, nicméně zdraví dítěte by mělo být přednější. Rodiče by měli dítěti pořídit také vhodnou a zdravou obuv a měli by mu zajistit takovou stravu, která by odpovídala růstovým požadavkům mladého organismu - s dostatečným množstvím vápníku a vitaminů.

Způsoby léčby skoliózy páteře

Léčba skoliózy páteře je běh na dlouhou trať. Určuje se individuálně podle stupně deformace páteře u každého pacienta zvlášť a jejím cílem je zejména zamezení zhoršování stavu. U lehčích forem je indikována pravidelná rehabilitační léčba, u středně těžkých postižení musí jedinci nosit speciální ortopedickou pomůcku, tzv. korzet, u těžkých forem jsou nutné dlouhodobé a opakované rehabilitační i lázeňské pobyty a některé typy skolióz lze léčit i operativním zákrokem. Pacienti s diagnostikovanou skoliózou by měli rehabilitační cviky provádět denně, neboť bez nich je šance na zlepšení obtíží de facto mizivá.

Léčba skoliózy

Základní léčba sestává ze speciálních cviků posilujících svalstvo zad a břicha, dechových cvičení, případně masáže. V případech, kde deformitu páteře tímto způsobem ovlivnit nelze, se zvažuje využití trupových ortéz (tzv. korzetů) a chirurgického zákroku.
Pokud je u dítěte vychýlení páteře jen mírné (10 až 20 stupňů), není většinou třeba zahájení léčby korzetem či operací. Pouze se provádí zhruba každých šest měsíců kontrolní RTG vyšetření, zda se zakřivení nezhoršuje. V ostatních případech je rozhodnutí o zahájení léčby založeno na individuálním základu.
Faktory, podle kterých se určuje léčba:
  • typ zakřivení
  • pravděpodobnost dalšího růstu (čím více let zbývá do ukončení růstu, tím je riziko zhoršení větší)
  • vážnost zakřivení (větší zakřivení mají vyšší tendenci kdalší progresi)
  • lokace zakřivení (zakřivení vhrudní oblasti má horší prognózu, než pokud se nachází nad nebo pod touto oblastí)
  • pohlaví (dívky mají vyšší riziko progrese než chlapci)

Konzervativní léčba skoliózy znamená kromě cvičení i užití korzetů. Většina typů korzetů je navržena k nošení 23 hodin denně (člověk v nich tedy i spí). Korzetů je celá řada a při výběru nejvhodnějšího typu opět rozhoduje několik faktorů (věk, velikost+charakter zakřivení). Korzet v mnoha případech vede k zastavení dalšího zhoršování a i jisté korekci. Přesto se vyskytují případy, kdy má skolióza poměrně velkou tendenci se zhoršovat. Z toho důvodu lékaři považují léčbu korzetem za úspěšnou, neliší-li se velikost zakřivení při zahájení a po ukončení léčby.
Selže-li konzervativní přístup nebo se pacient dostane k lékaři s již vážným zakřivením, nezbývá nic jiného, než se rozhodnout pro operaci. Při operaci lékaři spojují dva a více obratlů kovovými dráty a šrouby. Páteř se tím narovná a zabrání se tak dalšímu zhoršování. Díky tomu dojde k uvolnění utlačovaných nitrohrudních orgánů a také vylepšení celkového vzhledu nemocného. Po absolvování operace obvykle pacient ještě musí jistou dobu nosit korzet.
Sice již nežijeme před 3500 lety, v době, ze které pocházejí první zmínky o nemocných skoliózou a kdy takto nemocní byli většinou terčem posměchu nebo vzbuzovali strach a nenávist, přesto pro mladého člověka, který je v období dospívání bombardován množstvím fyzických a emocionálních změn, není nic snadného vyrovnat se s diagnózou skoliózy. Takto nemocní potřebují pomoc rodiny a blízkých, což mimo jiné značně podpoří jejich úspěšnou terapii.
Autorka metody, pí. Schrothová, byla sama postižena těžkou skoliózou. Na základě zkušeností s vlastní terapií vypracovala na svou dobu pozoruhodný systém fyzioterapeutické léčby. Prokázala značnou tvořivost a pozorovací talent. Sestavila trojrozměrný model skoliózy. Pro nejběžnější tříobloukovou křivku trup rozdělila do tří proti sobě rotujících bloků. Z tohoto modelu odvozená terapie je založena na prostorovém derotačním cvičení v relativně velkých objemech. Schrothová současně často používala derotační vypodložení bodů opory těla a facilitaci svalové funkce skrze dýchání. Díky úsilí pí. Schrothové bylo v Německu založeno léčebné centrum. Pacienti tam absolvují dlouhodobý pobyt, zaměřený na přesný nácvik a následný trénink derotačních cvičení. Objemy denního cvičení dosahují až 7 hodin. Během tohoto pobytu dochází také k ověření terapie a po jeho skončení pacienti pokračují v autoterapii s ambulantní kontrolou.

Využití metodiky v moderní fyzioterapii

Systém vypracovaný Schrothovou prokazuje dodnes svou platnost. Respektuje asymetrii poruchy a cíleně pracuje s derotací. Je možné jej využít i pro terapii těžkých křivek. Jeho výhodou je přehledné logické schéma poruchy. Nevýhodou je absence znalostí o řízení postury a tím léčba nepostihuje koordinační základ poruchy. Přesto se dodnes řadí mezi nejúčinnější fyzioterapeutické metody léčby skolióz. Zajímavostí je, že metoda léčby skolióz podle Schrothové se uvádí v odborných textech školy Spirální dynamiky jako příklad přínosu Spirální dynamiky pro tuto diagnózu. Autor tam trochu opomenul poznamenat, že pí. Schrothová vypracovala svou metodiku o několik desetiletí dříve, než Spinální dynamika spatřila světlo světa. Dá se to považovat za ukázku toho, že ani v západní Evropě si s autorskými právy a přesnými citacemi hlavu nelámou, i když na české poměry pořád asi ještě nemají. V ČR se v poslední době, především díky přednáškám pí. Jendekové, daří dostat práci pí. Schrothové do povědomí odborné veřejnosti. I když jsou dvoudenní semináře zaměřené prakticky a účastníci si probírané postupy na sobě zkouší, je třeba je považovat spíše za inspiraci pro další samostudium. V zahraničí jsou akreditované kurzy této metodiky podstatně delší.
Skolióza - cviky
Skolióza je tak obtížně řešitelný zdravotní problém, že vyžaduje skutečně specifický přístup ke každému jednotlivému pacientu. Cvičení na skoliózu je aspoň pro zastavení postupu deformací nezbytné. Vždy záleží na tom, v jakém stadiu se skolióza nachází a jakou léčbu lékař doporučí, ale obecně platí, že cvičení na skoliózu může výrazně zamezit zhoršování stavu a pokud se k němu přistupuje opravdu poctivě, pacient se do budoucna může dočkat podstatného zlepšení. Cvičení na skoliózu musí být prováděno pečlivě a opatrně, aspoň zpočátku za dohledu specialisty, který dozírá na správné zapojování svalů, postavení ramen a dolních končetin a upozorňuje na časté chyby. Pacient by měl cvičit pomalu a pouze tahem do doby či polohy, než mu daný cvik začne způsobovat bolest. Cvičit by se mělo pravidelně a každý cvik vždy několikrát zopakovat. Důležité je správné dýchání a přestávky mezi jednotlivými cviky.

Níže uvedená cvičení na skoliózu mohou vypadat jednoduše, ale pro některé pacienty s pokročilejšími deformacemi páteře jsou mnohdy těžce proveditelná. Zde je pár základních cviků především na protažení celé páteře:
Leh na zádech, rukama se přidržujeme kolen. Bez záklonu šíje přitáhneme kolena k hrudníku a tlačíme jimi do dlaní. Jen s lehkým odlehčením pánve, bez kulatých zad, několikrát zopakujme.
Leh na zádech, jednu nohu máme pokrčenou, druhou zvedneme lehce na zem, ruce necháme ležet podél těla. Nataženou nohu zvedneme nahoru s napnutým kolenem a přitaženou špičkou. Rukama lehce pokrčené koleno přitáhneme k hrudníku a vydržíme bez zvednutí bederní páteře z podložky v této poloze několik sekund. Povolíme a opakujeme s druhou nohou.
Leh na břiše, hlavou se opřeme o čelo a připažíme. Přitahujeme lopatky směrem k páteři, zatímco ramena táhneme dolů.
Leh na břiše, hlavou se opřeme o čelo, lokty svírající pravý úhel zvedneme do výše ramen. Bez prohnutí bederní páteře zvedneme hlavu, ruce a horní část hrudníku nad podložku. Lopatky se snažíme stáhnout k sobě a vydržet několik sekund.
V sedu na židli, paže skrčíme v loktech tak, že prsty levé ruky spočívají na pravém rameni a naopak. Hlavu se snažíme co nejvíce vysunout za bradou vpřed, ale ramena táhneme dozadu. Poté hlavu zasuneme zpět a směrem dopředu tlačíme zase lokty.
V sedu na židli, s vyrovnanými zády si přisedneme levou ruku, zatímco pravou položíme přes temeno hlavy nad levé ucho. Hlavou opatrně ukloníme doprava a tlačíme jí do ruky. Variací tohoto cviku je uklonění hlavy směrem k pravému rameni. V obou pozicích několik sekund setrvat.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Barbika Barbika | 9. května 2016 v 11:05 | Reagovat

Léčba a fyzioterapie zaměřená na páteř a klouby v Rychnově nad Kněžnou:

http://rehabilitacerychnov.cz/specialni-rehabilitacni-pece-rychnov

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama