Duben 2013

3. Motorický vývoj 0 - 3 roky

26. dubna 2013 v 9:36 Raný motorický vývoj (0 - 3 roky)
3. Motorický vývoj 0 -15 měsíc
3.1.Kvalitativní charakteristika motorického vývoje aneb posturální aktivita
3.1.1. Novorozenec
3.1.2. Věk 6 - 8 týdnů (ZuRou)
3.1.3. Tříměsíční model držení (KaNa)
3.1.4. Posturální situace ve věku 4,5 měsíce (ZuRou)
3.1.5. Posturální situace ve věku 6 měsíců
3.1.6. Posturální situace ve věku 9 měsíců
3.1.7. Posturální situace ve věku 1 rok
3.2.Kvantitativní charakteristiky motorického vývoje aneb lokomoční stadia aneb "co umí" jedinec daného věku
3.2.1. Novorozenec (PaFec)
3.2.2. Věk 6 - 8 týdnů (LuRych)
3.2.3. Co má umět dítě ve věku 3 měsíce (ESe)
3.2.4. Co má umět dítě ve věku 4,5 měsíce
3.2.5. Co má umět dítě ve věku 6 měsíců (HaPo)
3.2.6. Co má umět dítě ve věku 9 měsíců (KaBř)
3.2.7. Co má umět dítě ve věku 1 rok (LiBret)
3.2.8. Co má umět dítě ve věku 15 měsíců (IrKa)
3.2.9. Co má umět dítě ve věku 18 měsíců (ZuJak)
3.2.10. Co má umět dítě ve věku 2 roky (ŠaSie)
3.2.11. Co má umět dítě ve věku 3 roky (MaKos)
3.2.12. Lokomoční stadia podle Vojty (KaVág)
3.3.Posturální reaktivita
3.3.1. Vojtova sklopná reakce - MaHa
3.3.2. Landauova reakce (LuStar)
3.3.3. Trakční test
3.3.4. Vertikální reakce podle Collisové (KrSt)
3.3.5. Horizontální reakce podle Collisové (KrSt)
3.3.6. Peiper-Isbertova reakce - vis hlavou dolů
3.3.7. Závěs v podpaží - axilární vis
3.4.Primitivní reflexologie
3.4.1. Sací reflex (PaFec)
3.4.2. Hledací reflex
3.4.3. Moro
3.4.4. Tonický úchopový reflex horních končetin
3.4.5. Tonický úchopový reflex dolních končetin
3.5.Pohybový vývoj jednotlivých částí těla
3.5.1. Osový orgán
3.5.2. Ruka
3.5.3. Noha
3.5.4. Bránice

Testové otázky

8. dubna 2013 v 22:34 Testové otázky
Příklady otázek z kineziologické terminologie:
1. Abdukce je pohyb v rovině a) frontální b) transverzální c) mediánní

2. Stojíme-li "v pozoru" je v kyčelním kloubu abdukce/ addukce a v kolenním kloubu flexe/ extenze. Nehodící se škrtněte.

3. Elevace ramene je pohyb kaudálním směrem. Ano - ne?

4. Retrakce ramene je posun dorzálním směrem. Ano - ne?

5. "Propnutá špička" (noha se v hlezenním kloubu natahuje, špička jde kaudálně, opak "fajfky") se odborně řekne:


Příklady otázek z obecné kineziologie:

1. Jaké dvě funkce řadíme do hrubé motoriky?

2. Jaké dvě funkce řadíme do jemné motoriky?

3. Posturu a lokomoci řadíme mezi funkce jemné / hrubé motoriky. (Nehodící se škrtněte)

4. Manipulaci a komunikaci řadíme mezi funkce jemné / hrubé motoriky. (Nehodící se škrtněte)

5. Mezi funkční poruchy pohybového systému patří: kloubní blokáda, zvýšené napětí měkkých tkání (hypertonus), zlomenina pažní kosti, modřina, bolest, porucha pohybového stereotypu

6. Funkční poruchy (např. svalová dysbalance, kloubní blokáda, bolest) mají úzkou vazbu na psychický stav jedince. Ano - ne.

7. Funkční poruchy pohybového systému snadno diagnostikujeme pomocí objektivních vyšetřovacích metod (rentgen, CT, ultrazvuk...). Ano - ne?

8. Mezi základní pilíře prevence pohybových poruch řadíme tyto postupy a jejich kombinace: posturální korekce, dechová cvičení, relaxační cvičení a .......

9. Mezi základní pilíře prevence pohybových poruch řadíme tyto postupy a jejich kombinace: ........................., dechová cvičení, relaxační cvičení a pohybová cvičeční (vycházející z různých typů svalové kontrakce).

10. Jestliže zapnu sval, avšak poloha segmentu se nemění, jedná se o izometrickou svalovou kontrakci.

Příklady otázek týkajících se raného motorického vývoje:

1. V jakém měsíci věku dítěte se poprvé objeví svalová rovnováha?

2. Doc. Kolář svůj přístup, vycházející z Vojtovy metody nazval DNS. Co znamená tato zkratka?

4. Při hodnocení "posturální aktivity" hodnotíme spontánní pohybový projev dítěte. Ano - ne?

5. Při hodnocení "posturální aktivity" hodnotíme pohybový projev dítěte ve standardně provokovaných situacích. Ano - ne?

6. Při vyšetření primitivních reflexů rychle změníme polohu celého těla dítěte a sledujeme, zda reakce odpovídá věku. Ano - ne?
7. Podle Vojty vyšetřujeme: 1. posturální aktivitu, 2. .................................... a 3. primitivní reflexologii

8. Podle Vojty vyšetřujeme 1. ........................, 2. posturální reaktivitu a 3. primitivní reflexologii
Trakční test (zkouška posazování) patří mezi vyšetřování primitivních reflexů. Ano - Ne?

9. Podle Vojty vyšetřujeme: 1. Posturální aktivitu, 2. Posturální reaktivitu a 3….
10. Individuální vývoj jedince se nazývá: fylogeneze, ontogeneze nebo partenogeneze?

11. Ve třech měsících dítě v poloze na břiše: 1) "pase koníčky", 2) zvedá hlavičku, ale o ruce se neopírá, 3) je v poloze "kobra" (opřené o natažené horní končetiny)?

12. Ve třech měsících dítě v poloze na zádech: 1) dává si palce nohou do pusy 2) udrží nohy v (3x) pravém úhlu nad podložkou 3) setrvává v pozici šermíře

13. Tři měsíce v postnatálním vývoji dítěte se nazývají: trimestr, trimenon, triáda

14. Jak se nazývá proces, kdy se dítě po půl roce svého věku začíná z horizontální polohy dostávat do svislé - tj. postupně zvyšuje svoji polohu v prostoru (dostává se do svislé polohy).

15. Jestliže při vyšetření dítěte v prvním roce věku dle Vojty najdeme odchylky od optimálního vývoje, stanovuje se diagnóza CKP. Co to znamená?

16. Co je to quadrupedální lokomoce?

17. Jak nazýváme odborně pohyb s využitím pouze dolních končetin?

18. Mezi primitivní reflexy patří například tonický úchop horních a dolních končetin, hledací a sací reflex, Moro. Ano - ne?

19. Většina reflexů má období nejvyšší aktivity po třetím měsíci a vyhasíná po prvním roce života. Ano - ne?


Terapeutické metody

20. Terapie podle Vojty zahrnuje reflexní plazení a reflexní otáčení. Ano - ne?

21. Při terapii podle Vojty provokujeme pohyb pomocí náhlých změn polohy dítěte. Ano - ne?

22. Při terapii podle Vojty mobilizujeme žebra a masírujeme chodidlo. Ano - ne?

23. Při terapii podle Vojty přesně nastavíme polohu a působíme tlakem na určité body. Ano - ne?

24. Terapie podle Vojty vychází ze znalostí akupresurních bodů, drah a toku energie. Ano - ne?

25. DNS podle Koláře vychází z reflexní lokomoce podle Vojty. Ano - ne?

26. Autorem konceptu DNS je: Vojta, Kolář, Lewit.

27. Autorem metody reflexní lokomoce je: Vojta, Kolář, Lewit.
28. Schultzův autogenní trénink pracuje s izometrickou svalovou kontrakcí a následnou relaxací. Ano - ne?

29. Schultzův autogenní trénink používá představu lehkosti v celém těle. Ano - ne?

30. Jacobsonova progresivní relaxace využívá postupného uvolňování svalů po maximálním předchozím napětí. Ano - ne?

31. Kombinaci dechových a relaxačních cvičení nepovažujeme za vhodnou. Ano - ne?

32. Kombinaci pomalého pohybu a relaxačních cvičení považujeme za vhodnou. Ano - ne?

33. Při Feldenkraisově metodě se používá převážně dynamická (dříve isotonická) excentrická svalová kontrakce. Ano - ne?

34. Při cvičení "Pohybem k sebeuvědomění" se používá převážně isometrická svalová kontrakce. Ano - ne?

35. Propojte autory k názvům či principům metod: a) V. Vojta b) M. Feldenkrais c)L. Mojžíšová d) P. Kolář 1) Pohybem k sebeuvědomění 2) Dynamická neuromuskulární stabilizace 3) Reflexní lokomoce 4)Mobilizace žeber a kostrče 1___2___3___4___

Zdroje informací

8. dubna 2013 v 21:20 Informační zdroje
Internetové texty:


Literatura:


  • FELDENKRAIS, M. Feldenkraisova metoda - pohybem k uvědomění. Praha: Pragma, 1996.
  • KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009.
  • TICHÝ, M. Funkční diagnostika pohybového aparátu. Praha: Triton, 2000.
  • VÉLE, F. Kineziologie. Praha: Triton, 2006.
  • VOJTA,V. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Praha: Grada, 1993. 367 s.
  • VOJTA, V., PETERS, A. Vojtův princip. Praha: Grada, 1995. 181 s.
  • WILDMAN, F. Feldenkrais a jeho metoda. Praha: Pragma, 1999.
  • VACEK, Embriologie, Praha: Grada, 2006
Zajímavá videa na www.youtube.com
1) Vojtova metoda
2) DNS
3) Vyšetření stoje
4) Vyšetření chůze

Vývoj dítěte

8. dubna 2013 v 21:14 Vývoj dítěte do 15 let

7. Pohybový systém dítěte od novorozeneckého věku do období staršího školního věku

7.1.Dělení do jednotlivých věkových úseků SaMos

7.2.Vývoj po stránce funkční

7.3.Vývoj po stránce strukturální (morfologie)

7.4.Psychosociální vývoj v jednotlivých obdobích

7.5.Proces pohybového učení v jednotlivých věkových obdobích Hyl

7.6.Doporučení pro pohybové učení a sportovní trénink v jednotlivých věkových obdobích (MiSmu)

7.7. Vývoj řeči (TaVos)

Jóga a vývojová kineziologie

8. dubna 2013 v 21:12 Jóga a vývojová kineziologie

6. Jóga a vývojová kineziologie

6.1.Proces vertikalizace dítěte z polohy na bříšku v průběhu 1. roku života a odpovídající ásány (ŠtěpŠed)

6.2.Proces vertikalizace dítěte z polohy na zádech v průběhu 1. roku života a odpovídající ásány

6.3.Centrace postury - pohled vývojové kineziologie, význam pro cvičení jógy (MaLich)

6.4.Dýchání - využití pohledu vývojové kineziologie pro cvičení jógy(IloJa)

6.5.Vliv pohybového záměru (intence) na pohyb - využití při cvičení jógy (TomSi)

6.6.Vliv optické orientace na pohyb - využití při cvičení jógy (KaBe)

6.7. Opěrná plocha z pohledu vývojové kineziologie - využití při cvičení jógy

6.8. Vliv psychického napětí (stres - relaxace) na hrubou i jemnou motoriku - nástroje k ovlivnění psychického napětí v józe(HaPe)

Terapie založená na principech vývojové kineziologie

8. dubna 2013 v 21:10 Terapie a postupy inspirované vývojovou kineziologií
5. Terapie

5.1.Reflexní lokomoce podle Vojty (AurKri)

5.1.1. Osobnost Václava Vojty (AurKri)

5.1.2. Vývoj metody

5.1.3 Základní pricipy metody-význam polohy, reflexní zóny, stimulace (MoFin)


5.1.4 Reflexní plazení(ZuBíl)

5.1.5. Reflexní otáčení (JiŽáč)


5.1.6. Systém školení a vzdělávání ve Vojtově metodě v ČR

5.2.Další metody ovlivněné vývojovou kineziologií a jejich osobnosti

5.2.1. Pavel Kolář a DNS (AlMo)

5.2.2. Jarmila Čápová a Bazální podprogramy

5.2.3. Jiří Čumpelík (HoDl)


5.3.Prolínání principů vývojové kineziologie v jiných metodách

5.3.1. M. Feldenkrais (HePe)

5.3.2. F.M. Alexander (HaMBO)

5.3.3. Bobath koncept (metoda manželů Bobathových) (ZdeJo)

5.3.4. Metoda Mojžíšové

5.3.5. Klappovo lezení

5.3.6. využití poznatků vývojové kineziologie ve zdravotní tělesné výchově

5.3.7. využití poznatků vývojové kineziologie ve sportu

5.3.8. jiné


5.4 Nejčastější patologie posuzované v kontextu vývojové kineziologie

5. 4.1 Centrální koordinační porucha

5.4.2. Dětská mozková obrna ( LuKo)

5.4.3. Svalové dysbalance ("vadné držení těla")

5.4.4 Skolióza

5.4.5 Plochá noha, ev. jiné poruchy v oblasti dolních končetin (valgózní či varózní postavení kolenních kloubů aj.)

Diagnostika

8. dubna 2013 v 21:08 Diagnostika raného motorického vývoje
4. Klinické vyšetření motorických funkcí u dětí

4.1.Retardační kvocient (KriHru)

4.2.Vyšetření posturální aktivity(JiČe)

4.3.Vyšetření posturální reaktivity

4.4.Vyšetření primitivní reflexologie (SteVag)

u dospělých:

4. 5. Anamnéza

4.6. Aspekce

4. 7. Palpace

4.8. Testování zkrácených svalů (MiPat)

4. 9. Testování svalové síly

Prenatální vývoj

8. dubna 2013 v 21:06 Prenatální vývoj
2. Prenatální vývoj pohybového systému (embryonální a fetální období)

2.1.Základní rozdělení na trimestry MaRa

2.2.Vývoj jednotlivých systémů - mozek, svaly, kosti MoKo

2.3.Rizikové faktory prenatálního období (BaMich)

2.4.Rizikové faktory perinatálního období

2.5.Rizikové faktory časného postnatálního období

Obecná kineziologie

8. dubna 2013 v 21:05 Obecná kineziologie

1. Obecná kineziologie

1.1.Termíny a definice ve vývojové kineziologii - slovník (MoFin)

1.1.1. Ontogeneze, motorika, postura, lokomoce, quadrupedální lokomoce, bipedální lokomoce, trimenon, trimestr, reflexní lokomoce, senzomotorika, ideomotorika

1.1.2. Latinské názvy používané v kineziologii pro pohyby (flexe - extenze, abdukce - addukce, rotace...), směry (dorzální - ventrální, kraniální - kaudální...), roviny (transverzální, frontální, mediánní)aj.

1.2.Kineziologie - základní definice.

1.2.1. Struktury a funkce pohybového systému.

1.2.2. Dělení na sytémy: řídící, výkonový, podpůrný, zásobovací.

1.2.3. Motorika hrubá a jemná. - (IvBa)

1.2.4. Funkční poruchy pohybového systému - (JaHo)

1.2.5. Postura - význam pro další motorické i jiné funkce (marYpet)

1.2.6. Lokomoce - typy, charakteristika

1.2.7. Dýchání - jeho pohybová složka a souvislosti s pohybovým systémem (VeMiK)

1.2.8. Komunikace

1.2.9. Obratná hybnost

1.2.10. Příjem potravy

1.3 Základní pilíře prevence pohybových poruch

1.3.1 Posturální korekce(TaPr)
1.3.2 Dýchání
1.3.3. Pohyb - různé typy svalové kontrakce
1.3.4. Relaxace (základní principy + metody Schultzův autogenní trénink a Jacobsonova progresivní relaxace) (MaŠť)